Nghiệp Và Ngũ Uẩn

Thiền Đại Ấn

Home Thiền Đại Ấn

Bài viết hay

Nghiệp Và Ngũ Uẩn

Nghiệp và Ngũ Uẩn!!! Có hai phần cụ thể là Nhận Thức và Năng Lực Nhận Thức đơn giản nhất Nghiệp là ánh sáng và Ngũ...

Đại Ấn (Phần 2)

Đại Ấn (Phần 5)