Nghiệp Và Ngũ Uẩn

Thiền Đại Ấn

Home Thiền Đại Ấn

Bài viết hay

Đại Ấn (Phần 1)

Thiền định với mục đích để làm chủ hành động, suy nghĩ, lời nói của mình. Thiền giúp chúng ta học được chữ ‘Xả’.. Mỗi...

Nghiệp Và Ngũ Uẩn

Đại Ấn (phần 4)